Prihlásiť sa
Program OZP SR

Program na rok 2019-2024

19.03.2019


Program OZ potravinárov SR po VII. zjazde nadväzuje na zámery a ciele vytýčené v programových úlohách OZ Potravinárov SR v predchádzajúcom volebnom období a úlohách KOZ SR, ktoré sú však konkretizované do jednotlivých oblastí tak, aby zodpovedali aktuálnym potrebám a požiadavkám
členov OZ potravinárov SR.

OZ potravinárov SR zameria svoju činnosť najmä na:

  • hlavné priority
  • ekonomicko-sociálnu oblasť vychádzajúcu z hospodárskej politiky SR
  • pracovno-právne vzťahy, inšpekcia práce, pracovná mobilita cudzincov
  • kolektívne vyjednávanie na podnikovej i národnej úrovni
  • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, celospoločenská stratégia BOZP v SR
  • medzinárodnú spoluprácu v kontexte vlastnej medzinárodnej politiky