Prihlásiť sa
Odborový zväz potravinárov

Štruktúra

OZ potravinárov SR je budovaný na demokratických princípoch. Základné princípy výstavby orgánov OZ potravinárov SR ich štruktúry a a činnosti

  • orgány OZ potravinárov za svoju účinnosť zodpovedajú svojim členom
  • uplatňovanie vnútroodborovej demokracie
  • orgány OZ potravinárov SR sú budované zdola nahor
  • kolektívne rozhodovanie
  • kolektívna kontrola

 

Orgány OZ potravinárov SR

  1. Zjazd OZ potravinárov SR
  2. Konferencia predsedov OZ potravinárov SR
  3. Predsedníctvo OZ potravinárov SR
  4. Revízna komisia OZ potravinárov SR
  5. Poradné orgány, komisie