Prihlásiť sa
Odborový zväz potravinárov

O nás

PONÚKAME

OZ potravinárov SR zastupuje svojich členov, zamestnancov potravinárskeho priemyslu a príbuzných odvetví. Obhajuje ich práva v pracovnoprávnej, sociálnej, mzdovej oblasti ako aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

pre svojich členov zabezpečujeme

 • uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 • metodickú pomoc pri príprave a uzatváraní podnikových kolektívnych zmlúv
 • informácie o aktuálnej legislatíve
 • pracovno-právne poradenstvo
 • vzdelávanie členov
 • členstvo v európskych podnikových radách

 

5 x za prečo byť odborárom:

 • môcť sa slobodne združovať pre ochranu svojich ekonomických a sociálnych práv
 • mať právo uzatvárať kolektívne zmluvy
 • mať právo na primeranú mzdu a zákonný pracovný čas
 • kontrolovať dodržiavanie BOZP
 • mať dôstojnú životnú úroveň

 

STANOVY OZ POTRAVINÁROV SR

Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky (ďalej len OZ potravinárov SR) je samostatným, nezávislým, dobrovoľným, otvoreným združením s právnou subjektivitou; založený na princípoch demokracie. OZ potravinárov SR je registrovaným občianskym združením podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Hlavným cieľom je presadzovať oprávnené požiadavky svojich členov, obhajovať najmä ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne záujmy a základné demokratické práva. OZ potravinárov SR vykonáva voči politickým stranám, zamestnávateľským organizáciám, štátnym orgánom, občianskym združeniam a iniciatívam samostatnú odborovú politiku v súlade s Programom zväzu.

Na základe dobrovoľnosti združuje členov zo všetkých odborov potravinárskeho priemyslu. Obhajuje práva a presadzuje požiadavky svojich členov v súlade s Ústavou SR a Programom OZ potravinárov SR a platnými právnymi predpismi.

Medzi základné práva, ktoré OZ potravinárov obhajuje, patria najmä:

a) právo zamestnancov zakladať odborové organizácie alebo do nich vstupovať podľa vlastného rozhodnutia

b) právo členov slobodne voliť svojich zástupcov a organizovať svojučinnosť tak, aby sa napĺňali ciele odborového zväzu

c) právo odborov na ochranu pred opatreniami, ktoré obmedzujú ich činnosť a práva

d) právo odborov na účasť pri riešení zamestnanosti pracovnoprávnych, mzdových, sociálnych otázok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny

e) právo odborov na kolektívne vyjednávanie

f) právo odborov na štrajk ako krajný prostriedok na zabezpečenie ekonomických a sociálnych záujmov zamestnancov a na ochranu ich pracovných a životných podmienok

g) právo odborov na zhromažďovanie, vyjadrovanie stanovísk a postojov k ekonomickým a sociálnym záujmom zamestnancov

h) právo odborov vstupovať do medzinárodných odborových organizácií

i) právo na vyjadrenie odborovej solidarity

j) právo na ochranu zamestnancov, členov OZ potravinárov SR pred diskrimináciou.