Prihlásiť sa
Projekty

Kampaň IUL a EFFAT pre mäsový priemysel

31.03.2022


Budovanie síl odborov v európskom mäsovom priemysle 

Európsky mäsový priemysel je biznis hodný niekoľko miliárd EUR, a zamestnáva približne jeden milión zamestnancov. Väčšina z týchto zamestnancov má nízke mzdy, slabú ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a iných pracovných podmienok, a pracovné zmluvy za prekérnych podmienok. Z tohto dôvodu je viac ako urgentné budovanie síl odborov v tomto sektore. Je to jediná cesta, ktorá zabezpečí, že každý zamestnanec bude mať dôstojné mzdové a pracovné podmienky a to prostredníctvom kolektívnych zmlúv. Aby sme to dosiahli, musíme obhajovať práva a zjednocovať sa v odboroch s cieľom chrániť, tak domácich, ako aj migrujúcich pracovníkov.

Už dlhé dekády trpí európsky mäsový priemysel sociálnym dumpingom a nespravodlivou súťažou. Počas pandémie Covid-19 sa tento sektor stal „vektorom“ pre šírenie vírusu z dôvodu slabých pracovných podmienok a podmienok na bývanie, čo malo dopad na tisíce zamestnancov v rôznych európskych krajinách. Naviac, tento sektor čelí veľkej štrukturálnej zmene z dôvodu prechodu na zelenšiu a viac digitálnu výrobu. IUL a EFFAT vyzývali k novej dlhodobej vízii mäsového sektora, aby bola pripravená za plnej účasti odborov, tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni prostredníctvom viacerých požiadaviek (2. pilier sociálnej charty).

Súčasne sledujeme ako v priebehu času klesá miera organizovanosti v tomto sektore. Toto vytvára potrebu nového prístupu zo strany odborov tam, kde zlyhávajú tradičné prístupy. Existujú mnohé pozitívne príklady, kde sa odborom podarilo zvrátiť pokles členov, z ktorých by sme sa mohli poučiť, ale zároveň potrebujeme vyvinúť stratégie, ktoré budú brať do úvahy jedinečné podmienky európskeho mäsového priemyslu.

IUL a EFFAT chcú využiť príležitosť a pozornosť médií na podporu našich požiadaviek k akcii s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a zreformovať sektor. Preto navrhujeme odštartovať kampaň s cieľom posilniť a budovať silu odborov v európskom mäsovom priemysle. Hlavným cieľom kampane je zlepšiť mzdové a pracovné podmienky v európskom mäsovom priemysle, najlepší spôsob ako to dosiahnuť je cez silné kolektívne zmluvy, vysokú mieru organizovanosti a viac odborových zástupcov na pracovisku. Z tejto kampane môžu profitovať všetky členské organizácie IUL a EFFAT v Európe, ktoré zastupujú zamestnancov v tomto sektore. Našou úlohou bude koordinovať, podporovať, pomáhať a rozvíjať špecifické požiadavky do akcie. Pretože, úspech tejto kampane  bude veľmi závisieť od aktivity a angažovanosti našich členských organizácií.

 

Hlavné ciele:

 • zlepšiť pracovné podmienky v európskom mäsovom priemysle
 • posilniť kolektívne zmluvy v sektore
 • zvýšiť mieru odborovej organizovanosti a zastúpenie zamestnancov na pracovisku

 

Ďalšie ciele:

 • Bojovať proti dumpingu a obchádzaniu kolektívnych zmlúv limitovaním a regulovaním využívania subdodávateľov v európskom mäsovom priemysle a venovaním sa iným obchodným praktikám a pracovným spôsobom, ktoré znižujú mzdy, zdravie a bezpečnosť a podmienky zamestnávania.
 • Ochraňovať a zlepšovať výsledky, ktoré dosiahli kolegovia v nemeckom mäsovom priemysle a využiť ich ako naše požiadavky na európskej úrovni.
 • Zlepšiť podmienky zamestnávania a bývania migrujúcich a mobilných zamestnancov v mäsovom priemysle.
 • Posilňovať cezhraničnú spoluprácu a solidaritu, založiť nové a posilniť existujúce siete v rámci nadnárodných spoločností a európskych zamestnaneckých rád v mäsovom priemysle.    
 • Poučiť sa z pozitívnych príkladov z iných výrobných sektorov v rámci potravinárstva (napr. mliekarenský sektor), aby sme lepšie pochopili ako zlepšovať podmienky a budovať silný mäsový sektor.
 • Prispieť k všeobecnej diskusii IUL a EFFAT o klimatických zmenách a spravodlivej transformácii so špecifickým zreteľom na budúcnosť mäsového priemyslu.
 • Bojovať „Za našu budúcnosť“ – šíriť Návod IUL o klimatickej kríze v intenzívnej produkcii živého chovu a konať tak, aby sa zabezpečila Spravodlivá transformácia.
 • Podeliť sa o dobré príklady a stratégie z praxe so všetkými členskými organizáciami IUL so zamestnancami v mäsovom priemysle.

 

Kampaň sa bude opierať o 5 hlavných pilierov:

 1. Budovanie sily odborov a organizovanie zamestnancov na pracovisku
  EFFAT verí, že v európskom mäsovom priemysle existuje veľký potenciál a dobré perspektívy pre organizovanie členov a zvyšovanie sily odborov. Nikdy nebol väčší tlak na zlepšenie pracovných podmienok a zvyšovanie miezd. Európska koordinácia je životaschopná pretože väčšina trhu je kontrolovaná relatívne menej nadnárodnými korporáciami, čo vytvára potrebu pre cezhraničný prístup.

  Z tohto dôvodu chce EFFAT vyvinúť špecifickú kampaň pre organizovanie členov spolu s členskými organizáciami, ktoré prejavia záujem, a chcú organizovať zamestnancov a zväčšiť silu odborov v celom európskom mäsovom priemysle. Budeme úzko spolupracovať s existujúcimi národnými organizačnými centrami a regionálnymi organizačnými centrami (COZZ[1]), aby sme dosiahli stanovené ciele. EFFAT taktiež preskúma možnosti využiť iné štruktúry, ktoré sa zameriavajú na migrujúcich a mobilných zamestnancov, ako je napr. FaireMobilität v Nemecku, a taktiež sa pozrieť na možnosti vytvoriť nové štruktúry tam, kde je to potrebné.

  IUL a EFFAT budú spolu so svojimi členskými organizáciami budovať kapacity na organizovanie a rast sily odborov prostredníctvom tréningov, hĺbkovej podpory a inými rôznymi zdrojmi. Naviac, IUL a EFFAT majú v pláne použiť cielené zdroje na podporu práce súvisiacej s organizovaním členov v cielených podnikoch a krajinách, v závislosti od potreby a záujmu.

 2. Pokračovanie v našich požiadavkách
  · „Hladní po spravodlivosti“ – zlepšovanie štandardov v mäsovom priemysle,
  · „Smerom k inklúzii a rovnakému zaobchádzaniu“ pre všetkých migrujúcich a mobilných zamestnancov,
  · Rovnosť rodov: podporovať rovnaké príležitosti v zamestnávaní, tréningu a zručnostiach, a pri povýšení, bojovať proti sexuálnemu násiliu a iným formám násilia podmieneného pohlavím a vytvárať podmienky pre viac žien na vedúcich odborových pozíciách,
  · Boj za našu budúcnosť: zabezpečiť spravodlivú transformáciu pre zamestnancov v nadväznosti na klimatickú krízu a narastajúcu automatizáciu a digitalizáciu, ktoré zásadným spôsobom menia priemysel,
  · BOZP: zabezpečiť, aby bol mäsový priemysel bezpečným miestom na prácu.

 3. Komunikácia a pomoc
  · Sociálne média a on-line kampane pre pokračovanie v našich požiadavkách,
  · Obhajovanie potreby zlepšenia pracovných podmienok v sektore a regulovania subdodávateľskej siete na európskej a národnej,
  · Príprava a vytvorenie návodov na komunikáciu a organizovanie členov.

 4. Vytvorenie platforiem na zdieľanie skúseností a poznatkov
  - Organizovanie stretnutí pre lepšiu koordináciu aktivít
  - Organizovanie série seminárov a workshopov
       · organizačné stratégie a techniky
       · kolektívne zmluvy a vyjednávanie

 5. Európsky projekt na posilnenie kolektívneho vyjednávania v európskom mäsovom priemysle
  EFFAT dostala financie na tento projekt v trvaní dvoch rokov z Európskej komisie, na obdobie marec 2022 – február 2024. Tento projekt bude prebiehať paralelne s touto kampaňou a bude ju podporovať.

  Podchytáva našu prácu na troch hlavných cieľoch:
  · posilniť cezhraničnú spoluprácu a koordináciu odborov,
  · posilniť kolektívne vyjednávanie na podnikovej, odvetvovej a európskej úrovni,
  · zlepšiť pracovné podmienky v európskom mäsovom priemysle.

Toto dosiahneme prostredníctvom mixu intenzívnej výmeny, výskumu, šírenia nástrojov a akcií.

 

Projekt predpokladá usporiadanie:

 • 4 workshopy v Španielsku, Írsku, na Slovensku a v Poľsku
 • 2 stretnutia pre vytvorenie nových európskych zamestnaneckých rád v sektore (on-line)
 • medzi-hodnotiacu konferenciu
 • záverečnú konferenciu v Nemecku.

 

Vyberieme odborníkov, aby pripravili:

 • zhodnotenie európskeho reťazca v rámci mäsového priemyslu a jeho štrukturálnych vlastností,
 • zhodnotenie štruktúry pre kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg,
 • zhodnotenie nemeckej legislatívy pre mäsový priemysel,
 • právne zhodnotenie na podporu požiadaviek EFFAT pre reguláciu subdodávateľského reťazca na európskej úrovni,
 • vyhodnotiť dôvody vypuknutia Covid-19 v sektore a iných náležitostí, ktoré sa týkajú ochrany zdravia a bezpečnosti,
 • politické odporúčania.

Vysoká viditeľnosť je kľúčom k úspechu, a preto bude našu prácu počas projektu sprevádzať pokrytie na sociálnych médiách.  

 

 

Brusel, február 2022


[1] COZZ je centrum pre organizovanie členov založené organizáciou UNI a má svoje sídlo vo Varšave. Jeho cieľom je pomáhať miestnym odborom v Poľsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku s organizovaním, vytváraním sietí (networking) a získavaním členov