Prihlásiť sa

Naposledy
pridané

Aktuálna ponuka

19.4.2023

Vynikajúca ponuka z Oravskej horárne


Sekcia Galéria

1.8.2022

Prezentácia činností OZPSR
1990-2020


Sekcia OH

Leto pre seniorov
v ORAVSKEJ HORÁRNI!

Pobyty so štátnou účelovou dotáciou aj v roku 2024.

viac tu...

OZP

Odborový zväz potravinárov
Slovenskej republiky

(ďalej len OZ potravinárov SR) vznikol v roku 1990 a vo svojej činnosti vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 87 o slobode odborov a ochrane práva odborovo sa združovať, Listiny základných práv a slobôd, ktorá je súčasťou Ústavy SR, ako aj ďalších medzinárodných dohovorov a paktov týkajúcich sa občianskych, politických a hospodárskych práv.

OZ potravinárov SR je samostatným, dobrovoľným, otvoreným združením s právnou subjektivitou, založeným na princípoch demokracie. OZ potravinárov SR je registrovaným občianskym združením podľa Zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov a je právnickou osobou zaevidovanou v zozname Ministerstva vnútra SR pod č. VVS 1-2200/90-24 s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom OZ potravinárov SR je presadzovať oprávnené požiadavky svojich členov, obhajovať najmä ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne záujmy a základné demokratické práva.

VÝHODY PRE ČLENOV OZ POTRAVINÁROV SR

Každý člen OZ Potravinárov SR a jeho priamy rodinný príslušník ( manželka, manžel, deti ) má na základe rozhodnutia Predsedníctva OZ Potravinárov SR zo dňa 28.10.2019 zľavu z ubytovania v Penzióne *** Oravská horáreň vo výške 5.- EUR na osobu a noc. Pri príchode na dovolenku je potrebné členstvo vo zväze potravinárov preukázať.

/Sledujte akciové ponuky
Úvod

Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka OZ potravinárov SR

OZ potravinárov SR vykonáva činnosť voči politickým stranám, zamestnávateľským organizáciám, štátnym orgánom, občianskym združeniam a iniciatívam samostatnú odborovú politiku v súlade s Ústavou SR, Programom odborového zväzu a platnými právnymi predpismi.

Na základe dobrovoľnosti združuje zamestnancov zo všetkých odborov potravinárskeho priemyslu a príbuzných odvetví.

čítaj viac