Naposledy
pridané

Sekcia Pripravujeme

25 februára 2022

Rokovanie Predsedníctva Odborového zväzu potravinárov Slovenskej Republiky


Sekcia Pripravujeme

25 februára 2022

Rokovanie Predsedníctva Odborového zväzu potravinárov Slovenskej Republiky


Sekcia Pripravujeme

Rekreačné
poukazy

Možnosť dovolenky v Oravskej horárni s príspevkom zamestnávateľa až 55% z ceny pobytu pre celú rodinu.


OZP

Odborový zväz potravinárov
Slovenskej republiky

(ďalej len OZ potravinárov SR) vznikol v roku 1990 a vo svojej činnosti vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 87 o slobode odborov a ochrane práva odborovo sa združovať, Listiny základných práv a slobôd, ktorá je súčasťou Ústavy SR, ako aj ďalších medzinárodných dohovorov a paktov týkajúcich sa občianskych, politických a hospodárskych práv.

OZ potravinárov SR je samostatným, dobrovoľným, otvoreným združením s právnou subjektivitou, založeným na princípoch demokracie. OZ potravinárov SR je registrovaným občianskym združením podľa Zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov a je právnickou osobou zaevidovanou v zozname Ministerstva vnútra SR pod č. VVS 1-2200/90-24 s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom OZ potravinárov SR je presadzovať oprávnené požiadavky svojich členov, obhajovať najmä ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne záujmy a základné demokratické práva.

VÝHODY PRE ČLENOV OZ POTRAVINÁROV SR

Každý člen OZ Potravinárov SR a jeho priamy rodinný príslušník ( manželka, manžel, deti ) má na základe rozhodnutia Predsedníctva OZ Potravinárov SR zo dňa 28.10.2019 zľavu z ubytovania v Penzióne *** Oravská horáreň vo výške 5.- EUR na osobu a noc. Pri príchode na dovolenku je potrebné členstvo vo zväze potravinárov preukázať.

/Sledujte akciové ponuky
Úvod

Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka OZ potravinárov SR

OZ potravinárov SR vykonáva činnosť voči politickým stranám, zamestnávateľským organizáciám, štátnym orgánom, občianskym združeniam a iniciatívam samostatnú odborovú politiku v súlade s Ústavou SR, Programom odborového zväzu a platnými právnymi predpismi.

Na základe dobrovoľnosti združuje zamestnancov zo všetkých odborov potravinárskeho priemyslu a príbuzných odvetví.

čítaj viac