Prihlásiť sa
Články

Za vyššie mzdy - 24.10.2017 Košice

24.10.2017


 OZ KOVO znova upozorňuje na nízke platy zamestnancov na východe Slovenska. Dňa 24..10. 2017  odborári KOVO v spolupráci s Inštitútom aplikovanej etiky Alexandra Spesza“, ktorý je zriadený ako pracovisko TF KU Košice, usporiadali konferenciu s názvom „Za vyššie mzdy“. Úlohou  inštitúcie aplikovanej etiky je šírenie postoja etiky v jej aplikácii do sociálneho prostredia s prednostným zameraním na otázky bioetiky, politickej etiky, hospodárskej etiky, „infoetiky“. Zameriava sa na interakciu jedinca a sociálneho prostredia spoločnosti. Na konferencii prezentoval inštitút Martin Uháľ z katedry sociálnej práce.

     Moderátorkou konferencie bola Monika Benedeková, OZ KOVO prezentoval Jozef Balica a účastníci zo základných organizácií zväzu. Účastníkom panelovej diskusie bol aj ekonóm Tomáš Meravý, zástanca presadzovania štrukturálnych reforiem, ktoré by mali zmodernizovať našu krajinu a zvýšiť životnú úroveň ľudí.

     Už rok beží kampaň za vyššie mzdy, ktorá sa opiera o požiadavky spravodlivosti, pravdy a morálky v odmeňovaní zamestnancov.  „Štatistické čísla hovoria, že mzdy, ktoré dostávajú slovenskí zamestnanci, nezabezpečujú dôstojnú životnú úroveň, ale veľmi často dôstojné živorenie, a toto je z hľadiska odborárov neprípustné,“ uvádzalo sa v prezentáciách jednotlivcov.  Jozef Balica uviedol, že na Slovensku sa neustále hovorí o veľmi dobrých ekonomických výsledkoch, o veľmi dobrých makroekonomických prognózach, ale zabúda sa pritom na zamestnancov, teda na tých, ktorí tie hodnoty tvoria. "Päťstotisíc zamestnancov na Slovensku poberá mzdu nižšiu než je 449 eur v čistom.“ V prepočte na bývalé koruny je to síce slušná suma (13 526), ale v obchodoch už platíme také ceny ako v krajinách EÚ, kde sú platy podstatne vyššie.

     Účastníci konferencie sa vyjadrili k požiadavke spravodlivej a etickej mzdy. Zhodli sa na tom, že spravodlivosť a etika sú si rovnocenné ale etika vyjadruje širší pojem. Poukazovali na  to že zamestnávatelia nesledujú a neberú v úvahu sociálnu záťaž zamestnancov mimo pracoviska. Mzda nepredstavuje len cenu práce, ale aj sociálny rozmer jednotlivcov a tieto dva činitele rozhodujú pri posudzovaní spravodlivosti mzdy. Mzda by mala zabezpečovať prijateľnú sociálnu úroveň. Nízky plat znižuje sociálnu dôstojnosť človeka. Slovensko dosahuje už 80% výkonu vyspelých štátov EU ale mzdy túto úroveň nedosahujú a stále sa  zvyšuje aj pracovná záťaž zamestnancov. Poukazovalo sa na slabú vyjednávaciu silu zamestnancov. V podnikoch, kde odbory vyjednávajú kolektívnu zmluvu sú o 21% vyššie mzdy ako tam kde kolektívna zmluva nie je. Slabosť odborov sa odráža aj zlyhávaním pri vyjednávaní o výške platov. Človek je s odmenou za prácu spokojný len vtedy, ak vie zabezpečiť svoju rodinu.

     Niektoré zamestnávateľské združenia vytrvalo nariekajú nad výškou daní. V skutočnosti najvyššiu daňovú záťaž nesú bežní zamestnanci. Zdanenie kapitálu naopak patrí na Slovensku k tým najnižším.

     Bol uvedený príklad zo Slovinska, keď vláda prijala opatrenie predstavujúce zvýšenie minimálnej mzdy o 100 % . Napriek tvrdeniu podnikateľov, že dôjde k zrúteniu ekonomiky si Slovinské hospodárstvo udržalo napredovanie a nezrútilo sa.

     Na otázku ako zvýšiť zúfalo nízke mzdy na Slovensku, reagujú odborníci - „ Bez silnejších odborov a posilnenia úlohy kolektívneho vyjednávania sa k vyšším platom nedopracujeme.“

     Aj na právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 20.10.2017 konal vedecký seminár zameraný na oblasť práce „Sankcie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca – Kultúra sveta práce“. Zaoberal sa aktuálnymi problémami ľudí práce: platnej legislatívy, Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka. Organizátorom seminára, bola nadácia Fridricha Eberta – Friedrich Ebert  Stiftung, zastúpenie v SR. Projekt „Kultúra sveta práce“ trvá už šesť rokov a v jeho rámci bolo vydaných  12 publikácií zameraných na problematiku pracovného práva.

     Sedem odborných prednášok na októbrovom seminári doplnila prezentácia knihy Andrei Olšovskej „Kolektívne pracovné právo s praktickými príkladmi“, ktorú dostali všetci účastníci seminára.

      Do systematického boja  za prijateľnejšie pracovné podmienky a vyššie mzdy v rámci spravodlivosti, pravdy a morálky sa zapája čoraz širší okruh spoločnosti. Je zrejmé, že vyššie mzdy sa budú musieť riešiť účinnými systémovými zmenami, ktoré efektívne ovplyvnia zdravší rozvoj ekonomiky a primeraný blahobyt všetkých členov našej spoločnosti.

 

Spracoval:

Jozef Rajzinger


Prílohy