Prihlásiť sa
Pripravujeme

Pozvánka na rokovanie on line P-OZP SR

12.02.2021


na on line rokovanie Predsedníctva Odborového zväzu potravinárov Slovenskej Republiky
dňa 25 februára 2021 so začiatkom o 10.00 hod.
s nasledovným programom:

 1. Otvorenie rokovania Predsedníctva OZ Potravinárov SR
 2. Kontrola plnenia Uznesení prijatých Predsedníctvom OZ Potravinárov SR v roku 2020
 3. Správa o činnosti OZ Potravinárov SR v roku 2020, právne poradenstvo, medzinárodná
  činnosť, Správa o BOZP 2020
 4. Informatívny výsledok hospodárenia s finančnými prostriedkami OZ Potravinárov SR
  2020
 5. Informácia z rokovania Rady predsedov odborových zväzov, Snem KOZ SR, aktuálny
  stav kolektívnom vyjednávaní KZVS,PKZ 2021
 6. Návrh Plánu činnosti OZ Potravinárov SR 2021
 7. Návrh výkonu kontroly bezpečnosti práce 2021
 8. Návrh na zvolanie Konferencie predsedov základných organizácií, práca v komisiách
 9. Hospodársky výsledok k 31.12.20 v spoločnosti Rekreačné stredisko Potravinár, s.r.o.,
 10. Návrh Uznesenia, rôzne, záver

Poznámka: Predpokladané ukončenie rokovania je 25.2.2021 po 15.00 hod.

S pozdravom,

Ing. Magdaléna Mellenová, v.r.
predsedníčka
OZ potravinárov SR


Prílohy