Prihlásiť sa
Pripravujeme

Pozvánka na konferenciu predsedov ZO

31.03.2022


Vážená pani predsedníčka,
vážený pán predseda,

v súlade s Programom OZ potravinárov SR pre rok 2022 Vás Predsedníctvo OZ potravinárov SR pozýva na Konferenciu predsedov ZO združených v OZ potravinárov SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. - 22. apríla 2022

Miesto konania:

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Hruštín-Zábava

časový harmonogram:

21. apríl 2022 od 11.00 (prezentácia účastníkov, obed)
od 13.00 - 18.00 hod. (pracovný program) od 19.00 večera, spoločenské posedenie

22. apríl 2022 od 9.00 do 10.00 hod. (ukončenie rokovania)

 

Program rokovania:

 • otvorenie, schválenie návrhovej komisie, overenie uznášaniaschopnosti
 • Správa o činnosti - Program OZ potravinárov SR za rok 2021,
 • Zmena Stanov OZ potravinárov SR (zmena sídla občianskeho združenia)
 • Hospodárske výsledky OZ Potravinárov SR za rok 2021
 • Správa z kontrolnej činnosti Revíznej Komisie p. Jalovičiarová, predsedníčka RK
 • Voľba člena Predsedníctva OZ potravinárov SR - doplnenie
 • Správa o výkone kontroly BOZP 2021, Plán práce na rok 2022
 • Predikcia čerpania štátnych dotácií na BOZP a výberovú rekreáciu
 • Vývoj členskej základne OZ Potravinárov SR k 30.9.2021, vyhodnotenie
 • Návrh programu OZ potravinárov SR na rok 2022
 • Hospodárske výsledky RS Potravinár k 31.12.2021
 • Návrh na uznesenie (22.4.2022)
 • Záver

Účasť na rokovaní potvrďte prosím najneskôr do 10. apríla 2022 mailom na odbory.potravinari@gmail.com

Teším sa na stretnutie s vami a zostávam s pozdravom.

Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka OZ potravinárov SR