Prihlásiť sa
Právne poradenstvo

OZP - pracovnoprávne poradenstvo 2020

19.02.2021


Článok V Stanov OZP SR stanovuje, že každý člen OZP SR právo na bezplatné právne poradenstvo. Ide o právne poradenstvo poskytované členom závodných výborov OZP SR, ale aj samotným členom.

Právne poradenstvo zahŕňa riešenie pracovnoprávnych, mzdových, sociálnych otázok, ako aj pomoc pri riešení problémov súvisiacich s kolektívnym vyjednávaním alebo v súvislosti s právami a povinnosťami stanovenými vyhláškami na obdobie mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. Takže možno povedať že ide o poradenstvo v personálnej oblasti.

Presné číslo koľkokrát bolo právne poradenstvo poskytnuté si nevediem, treba však konštatovať, že sú aktívnejšie odborové organizácie, ale aj aktívnejší členovia OZP SR. Poskytuje na základe telefonickej alebo mailovej komunikácie, osobné stretnutia sú takmer vylúčené. Na osobnom stretnutí s členmi som bola v minulom roku len dvakrát a to s predsedom ZV pri spoločnosti RAJO, a.s v súvislosti s riešením kolektívneho vyjednávania a s predsedníčkou závodného výboru pri spoločnosti Hyza, s.r.o. kde sa na jednodňovom stretnutí riešil problém s nastavením dochádzkového systému. Chcem podotknúť, že práve v tejto spoločnosti je častokrát využívaný kontakt medzi mnou a personálnym oddelením pri riešení problémov, myslím si k obojstrannej spokojnosti.

Vzhľadom na zlú epidemickú situáciu a mimoriadnu situáciu v porovnaní s predchádzajúci rokmi sa menej riešili problémy skončenia pracovného pomeru.
Naopak výrazne stúpli otázky týkajúce sa kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnych zmlúv a dodatkov k nim. Z ostatných otázok boli najčastejšími otázky pracovného času a jeho rozvrhu a akceptácie dokladov o osobnej prekážke v práci.

Medzi činnosti zaradené do právneho poradenstva patrí aj pripomienkovanie návrhov kolektívnych zmlúv, pracovných poriadkov alebo iných interných právnych dokumentov, prípadne ich vypracovanie.

Medzi TOP 5 riešení roku 2020 patrí:
Pripomienkovanie návrhov kolektívnych zmlúv a pracovných poriadkov
Pracovný čas
Prekážky v práci
Mzdové zvýhodnenia
Práva odborovej organizácie.

JUDr. Gabriela Gajdošová