Prihlásiť sa
Medzinárodné aktivity

Odpoveď EK

09.02.2021


Vážený pán Magdoško,

Ďakujeme za Váš list zo 4. novembra týkajúci sa sociálneho dialógu na Slovensku. Pandémia COVID-19 mala bezprecedentný dopad na slovenskú spoločnosť a hospodárstvo. Dodržiavanie zásad sociálneho dialógu je v čase krízy ešte dôležitejšie ako inokedy. Hospodársky a sociálny výbor zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní sociálneho dialógu na Slovensku v období krízy. Členské štáty EÚ by mali zabezpečiť včasné a zmysluplné zapojenie sociálnych partnerov do navrhovania a realizácie reforiem a politík v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a, ak je to relevantné, v oblasti hospodárstva, tak, ako je to uvedené v platných Usmerneniach EÚ pre zamestnanosť.


S ohľadom na organizáciu procesov sociálneho dialógu na národnej úrovni Európsky pilier sociálnych práv jasne vyžaduje rešpektovanie autonómie sociálnych partnerov a posilnenie kapacít sociálnych partnerov v rámci podpory sociálneho dialógu.

Beriem tiež na vedomie Vaše obavy súvisiace s konzultačným procesom pri nastavovaní minimálnych miezd. Návrh Komisie o smernici o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii prijatý 28. októbra 2020 zahŕňa ustanovenia o zapojení sociálnych partnerov včasným a efektívnym spôsobom do
nastavovania a aktualizácie zákonom stanovenej minimálnej mzdy. Dúfam, že prebiehajúce legislatívne rokovania o smernici budú viesť k jasným minimálnym štandardom v tejto oblasti.

Môj kolega Komisár Nicolas Schmit už mal príležitosť stručne diskutovať o stave sociálneho dialógu s ministrom Krajniakom v kontexte jeho webinára so slovenskými sociálnymi partnermi a organizáciami občianskej spoločnosti, ktorý sa konal 26. novembra 2020. Dovoľte mi uistiť Vás, že Európska komisia bude naďalej monitorovať stav sociálneho dialógu na Slovensku v procese Európskeho semestra a bude pokračovať v dialógu so slovenskými orgánmi na túto tému.


S úctou,

Valdis Dombrovskis